Một hacker đã truy cập tài khoản email của Pep Guardiola, đánh cắp dữ liệu cá nhân và các thông…