Lễ ký kết “Ngày Việt Nam – Hàn Quốc” vừa diễn ra tại Hà Nội - Trang Thông Tin Công Nghệ