Cấu hình định tuyến tĩnh trong MikroTik Router

định tuyến tĩnhlà một chủ đề quan trọng đối với bất kỳ quản trị viên mạng nào làm việc với nhiều MikroTik RouterOS và muốn thiết lập liên lạc giữa các mạng cục bộ của Bộ định tuyến. Ví dụ: giả sử một quản trị viên mạng duy trì hai MikroTik RouterOS được kết nối với bất kỳ phương tiện truyền thông nào và mỗi RouterOS có các mạng và tài nguyên mạng riêng như máy chủ, máy in, v.v. và […]

» Read more