PhucThinhComputer, Author at Trang Thông Tin Công Nghệ