05/11/2019 - Trang Thông Tin Công Nghệ

Điện thoại Vsmart Live của công ty VinSmart giảm 3,5 triệu đồng, bằng nửa so với mức niêm yết hồi…