Điện thoại Vsmart Live của công ty VinSmart giảm 3,5 triệu đồng, bằng nửa so với mức niêm yết hồi…